Am NAWR / About NAWR

Mae NAWR yn gyfres o gyngherddau amlddisgyblaeth yn Abertawe o gerddoriaeth arbrofol, byrfyfyr rhydd, ffilm, lo-fi, jazz rhydd, celf sain, cerddoriaeth werin a cherddoriaeth newydd, a gynullir gan

Rhodri Davies, Jenn Kirby, Rose Linn-Pearl, Dan Linn-Pearl, Daryl Feehely a Ioan Humphreys.

"Y nod yw cynnig lle agored a myfyriol i gynulleidfa brofi cerddoriaeth newydd mewn lleoliad croesawgar ac agos."

/

NAWR (meaning NOW in Welsh) is a new multidisciplinary concert series in Swansea of experimental music, free improvisation, film, lo-fi, free jazz, sound art, alternative folk and new music, which is convened by Rhodri Davies, Jenn Kirby, Rose Linn-Pearl, Dan Linn-PearlDaryl Feehely and Ioan Humphreys.

“The aim is to offer an open and reflective space for an audience to experience new music in a welcoming and intimate setting."

sŵn / lo-fi / adlif / hapsŵn / celf sain / jas rhydd / electronig / grŵn-drôn / anghlasurol / ffilm arbrofol / gwerin amgen / recordio maes / gwrthrychau sain / barddoniaeth sain / cerddoriaeth gyfoes / cerddoriaeth digywair / cerddoriaeth fyrfyfyr-rhydd / cerddoriaeth gwrth-ddarluniol / cerddoriaeth anghynrychioladol table-top electronics / experimental music / free improvisation / alternative folk / maximinimalist / non-linear film / field recording / high life jitter / sound poetry / reductionism / dictaphonics / new music / vocal jaxx / sound art / free jazz / drone / glitch / noise / lo-fi

 

Mae cyngherddau NAWR fel arfer yn cael eu cynnal yn Neuadd y BBC, UWTSD Studios Studios (32 Adeilad y BBC), 32 Heol Alexandra, Abertawe, SA1 5DT. Rydym yn ddiolchgar i Goleg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant am eu cefnogaeth barhaus.

/
NAWR concerts are usually hosted in the BBC Hall, Swansea Studios UWTSD (BBC Building), 32 Alexandra Road, Swansea, SA1 5DT. We are grateful to the Swansea College of Art, University of Wales Trinity Saint David for their continued support.